Editorial Team

Hoofredakteur/Editor in Chief:
RC (Ina) Wolfaardt-Gräbe – Algemene Literatuurwetenskap/Theory of Literature

 • AE (Arend) Carl – Opvoedkunde; Kurrikulumstudie/Education; Curriculum Studies
 • WAM (Wannie) Carstens – Taalkunde/ Linguistics
 • LM (Lourens) du Plessis – Regsfilosofie/Philosophy of Law
 • PJ (Pieter) Fourie – Kommunikasiewetenskap/Communication Science
 • DP (Danie) Goosen – Godsdienswetenskap/Religious Studies
 • IJ (Izak) Grové – Musiekwetenskap/Musicology
 • EPJ (Ewert) Kleynhans – Ekonomie/Economics
 • EF (Ernst) Kotzé – Toegepaste Linguistiek/Applied Linguistics
 • JD (Tom) McLachlan – Taalpraktisyn/Language practitioner
 • FJ (Ferdinand) Potgieter – Filosofie van die Opvoedkunde/ Philosophy of Education
 • F (Fransjohan) Pretorius – Geskiedenis; Erfenisstudies/History; Heritage Studies
 • DFM (Danie) Strauss – Filosofie/Philosophy
 • HP (Hennie) van Coller – Letterkunde/Literature
 • J (Jacques) van der Elst – Nederlandse Letterkunde/Dutch Literature
 • L (Louise) Viljoen – Afrikaanse Letterkunde; Algemene Literatuurwetenskap/Afrikaans Literature/Theory of Literature
 • AJ (Albert) Venter – Politieke Wetenskap/Political Science
 • MP (Marié) Wissing – Psigologie/Psychology

Redaksieraad
Nasionaal/National

 • W (Willie) Burger – Afrikaanse Letterkunde/Afrikaans Literature
 • JS (Jaco) Dreyer – Praktiese Teologie/Practical Theology
 • LK (Lambert) Engelbrecht – Maatskaplike Werk/Social Work
 • ME (Eduard) Fourie – Sielkunde/Psychology
 • Susan Meyer – Afrikaans (Opvoedingswetenskappe) / Afrikaans (Education Sciences)
 • JC (Jean) Sonnekus – Privaatreg/Private Law
 • JW (Johan) Strydom – Sakebestuur/Business Management
 • GB (Gerhard) van Huyssteen – Taalwetenskap/Linguistics
 • LJ (Louis) van Niekerk – Onderwysersopleiding/Teacher Education
 • G (Grietjie) Verhoef – Geskiedenis/History
 • Y (Yusef) Waghid – Opvoedkundige Beleidstudies; Filosofie van Opvoedkunde; Demokratiese Burgerskapsonderwys/Educational Policy Studies; Philosophy of Education; Democratic Citizenship Education

Internasionaal/International

 • P (Petra) Engelbrecht – Opvoedkunde/Education (Canterbury, UK)
 • Jaap Goedegebuure – Letterkunde/Literature (Leiden Universiteit, Nederland)
 • E (Ena) Jansen – Letterkunde/Literature (Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam, Nederland)
 • Paul T Roberge – Taalkunde/Linguistics (University of North Carolina, Chapel Hill, USA)
 • WL (Willie) van der Merwe – Godsdiensfilosofie en -wetenskap/Philosophy of Religion and Religious Studies (Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederland)
 • Paul van Tongeren – Filosofie/Philosophy (Radboud Universiteit, Nijmegen, Nederland)
 • Georgi Verbeeck – Historiografie/History (Universiteit van Maastricht en Katholieke Universiteit Leuven, België)

Ex officio: D (Dionē) Prinsloo – Hoof Uitvoerende Beampte/Chief Executive Officer